Regulamin Konkursu na grupie FB - ARTIBOSCY

 

"FOTO POST"

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “FOTO POST” na grupie ArtiBoscy - łączy nas fotografia na portalu FB, zwanego dalej "Konkursem", jest Focus Sp. z o.o., prowadząca serwis internetowy pod nazwą ARTIBO, z siedzibą w Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na grupie facebookowej “ArtiBoscy - łączy nas fotografia”.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

6. Warunkiem udziału w konkursie, jest opublikowanie zdjęcia na grupie FB z hashtagiem #fotopost

7. Maksymalnie 3 zdjęcia opublikowane przez jednego Uczestnika, w ciągu jednego miesiąca, mogą wziąć udział w konkursie.

8. Konkurs trwa od 01.01.2023 do 09.01.2024. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie momencie, o czym poinformuje uczestników konkursu na grupie FB wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

9. Zgłoszenia publikowane po wyznaczonym czasie nie będą brały udział w konkursie.

10. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

12. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

13. Rozstrzygnięciem konkursu oraz wyłonieniem Laureatów zajmuje się Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.

 

§ 2

UCZESTNICY [GŁOSUJĄCY, KOMENTUJĄCY]

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta na Facebooku, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu. 

3. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj.  imię, nazwisko, ID profilu facebookowego na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie grupy “ArtiBoscy - łączy nas fotografia”.

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem,

c) zgadza się na publikację swoich zdjęć w obrębie w obrębie grupy “ArtiBoscy - łączy nas fotografia”.

5. Użytkownicy głosujący i komentujący, podejmujący akcje głosowania i komentowania pod postem konkursowym oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) publikują na grupie FB organizatora post ze zdjęciem i określonymi hashtagami

c) akceptują Regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu.

 

§ 3

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY KONKURSOWE

 1. Użytkownicy zostają odznaczeni Nagrodą Publiczności – nagroda przyznawana jest fotografii, która otrzyma najwięcej zsumowanych reakcji pozostałych uczestników grupy ArtiBoscy - łączy nas fotografia na serwisie Facebook.

2. Nagrody za otrzymanie:

I miejsca:

  1. Umieszczenie zdjęcia w Cover Photo grupy ArtiBoscy - łączy nas fotografia na serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego usunięcia zdjęcia z Cover Photo na rzecz własnej komunikacji.
  2. Wydruk w ramie zdjęcie konkursowego o wymiarach 50x70 cm o wartości 209 PLN wraz z wysyłką.

II miejsca:

  1. Wydruk w ramie zdjęcie konkursowego o wymiarach 30x42 cm o wartości 104 PLN wraz z wysyłką.

3. Organizator wyłoni co miesiąc jednego laureata. 

4. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) liczbę sumowanych reakcji pod konkursowymi zdjęciami.

5. Decyzje jury są ostateczne.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, do grudnia 2023, w grupie ArtiBoscy - łączy nas fotografia.

7. Organizator skontaktuje się z Laureatem przez komunikator aplikacji Facebook w celu szczegółów przekazania nagrody. Nagroda nie może być wymieniana na inny bonus, ani nagrodę pieniężną. W przypadku braku kontaktu z Laureatem w terminie do 7 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§4 

PRAWA AUTORSKIE I INNE

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści publikowanych - fotografii (utworów), które zgłasza w konkursie, oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowani Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: info@artibo.com.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§5

 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, lub adres mailowy: info@artibo.com z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 15 dni każdego miesiąca konkursowego. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie jak jej zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

RODO

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Artibo Polska w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 

    I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, przetwarzamy dane osobowe osób, które:

    • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

    • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

    • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

    • zareagowały na którykolwiek post m. in. poprzez dodanie reakcji lub kliknięcie w treść posta. 

 

    II. Administrator danych osobowych

Informujemy, że Współadministratorem Twoich danych osobowych jest:

Focus sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815538, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 5170403426, REGON: 384947680,

Cyfrowa Foto sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP: 180149478, REGON: 180149478,

Piotr Leszczyński, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8132260802, REGON 691668352,

Jeżeli treść niniejszej Klauzuli informacyjnej posługuje się pojęciem Administratora należy przez nie rozumieć wskazanych wyżej Współadministratorów.

Współadministratorzy wyznaczają jeden punkt kontaktowy dla wszystkich żądań dotyczących danych osobowych pochodzących od osób których dane dotyczą, którym jest adres e- mail: odo@cyfrowafoto.com oraz adres tradycyjny: Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie.


 

    III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

    • w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Artibo Polska na portalu społecznościowym Facebook na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń, produktów, usług i marki Artibo, a także w celu utrzymania komunikacji za pośrednictwem serwisu Facebook. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes zgodny z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,

    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

    • w celach analitycznych pozwalających nam ocenić sposób funkcjonowania, popularność oraz sposób korzystania z fanpage’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie: 

    • udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO,

    • wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

 

    IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tj.:

    • podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) opublikowane przez Państwa na własnym profilu Facebook,

    • inne dane opublikowane na Państwa profilu,

    • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą wykorzystywanych przez nas narzędzi Facebook Bussines Manager tj. Audience Insights, Pixels, Events pixels Audiences oraz gromadzone dzięki plikom cookies. 

 

    V. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

    • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

    • właścicielowi portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Inc.

 

    VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

    VII. Okres przechowywania danych

    • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

    • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

    • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

    • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą narzędzi Bussines Manager będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

    VIII. Przysługujące Państwu prawa:

    • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

    • prawo do sprostowania danych,

    • prawo do usunięcia danych, 

    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    • prawo do przenoszenia danych,

    • prawo do cofnięcia wydanej zgody,

    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

    IX. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na naszym fanpage‘u. 

 

    X. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą przez nas profilowane.