REGULAMIN - Konkursu Albumowe Love

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Internetowego “Albumowe Love”, zwanego dalej "Konkursem", jest Focus Sp. z o.o., prowadząca serwis internetowy pod nazwą ARTIBO, z siedzibą w Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

4. Warunkiem udziału w konkursie, jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego (imię, email), udzielenie zgody newsletterowej oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Jednak wycofanie zgody uniemożliwi udział w konkursie.

5. Warunki konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).Konkurs trwa od 01.06.2023 do 15.10.2023 i jest podzielony na 3 edycje. Zgłoszenie dokonane po dacie edycji konkursu będzie rozpatrywane w kolejnych edycjach.

a) I edycja konkursu trwa: od 01.06.2023 do 16.07.2023, a rozstrzygnięcie konkursu do 31 lipca 2023 r.

b) II edycja konkursu trwa: od 17.07.2023 do 31.08.2023, a rozstrzygnięcie konkursu do 15 września 2023 r.

c) III edycja konkursu trwa: od 01.09.2023 do 15.10.2023, a rozstrzygnięcie konkursu do 31 października 2023 r.

6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie momencie, o czym poinformuje uczestników konkursu drogą mailową.

7. Zgłoszenia po czasie trwania konkursu nie będą brały udział w konkursie.

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

10. Rozstrzygnięciem konkursu oraz wyłonieniem Laureata zajmuje się komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora.

 

§ 2

UCZESTNICY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2.Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby współpracujące na umowach cywilno prawnych spółek: 

a) Focus Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczernie 190, 36-062, NIP: 5170403426, REGON: 384947680,

b) Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, REGON 180149478 NIP 813-34-69-935,

c) Najlepszefoto.pl, Piotr Leszczyński, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP: 813-22-60-802, REGON 691668352,

d) oraz członkowie ich rodzin.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie wraz z imieniem odpowiedzi na pytanie konkursowe na kanałach społecznościowych Organizatora oraz w ramach bazy newsletterowej.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) zaakceptować postanowienia Regulaminu,

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy (imię, adres mailowy),

c) wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera,

d)wykonać zadanie konkursowe tj. udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: : “Dlaczego w erze cyfrowych zdjęć warto zachować wspomnienia ze ślubu w formie albumu?”

5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Komisja konkursowa (w skład, której będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniała przede wszystkim: zgodność odpowiedzi na zadane pytanie oraz ciekawy sposób przedstawienia danej sytuacji.

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalach społecznościowych Artibo Polska oraz drogą mailową. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oddzielnym mailem w terminie wymienionym w § 1 pkt.5.

9. W przypadku otrzymania informacji o wygranej laureat zobowiązany jest do przesłania organizatorowi danych niezbędnych do otrzymania nagrody wymienionych w § 3 pkt.4.

10. W przypadku braku potwierdzenia odbioru nagrody lub braku kontaktu z laureatem,a także nie przekazania przez laureata danych niezbędnych do odprowadzenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, komisja konkursowa przydzieli nagrodę innemu uczestnikowi tej samej edycji konkursu.

 

§ 3

NAGRODY KONKURSOWE

1. W każdej edycji Konkursu przyznana będzie każdorazowo 1 nagroda w postaci:

a) voucher na Fotoalbum ze sztywnymi kartami 30x30cm, z maksymalnym wyborem opcji o wartości: 1 306,50 zł oraz

b) voucher na 2 Fotoalbumy ze sztywnymi kartami 25x25cm, z maksymalnym wyborem opcji o wartości: 2 303,00 zł wraz z ich wysyłką. (dalej: Nagroda).

c) nagroda pieniężna w kwocie równej należnemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych od rzeczonej nagrody, to jest 401,00 zł, którą to Organizator jako płatnik podatku zobowiązuje się uregulować w ustawowym czasie

2. Nagroda w konkursie nie może zostać wymieniona na inna nagrodę ani na jej ekwiwalent pieniężny.

3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

4. W przypadku wygranej laureat zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji nagrody, tj. Imię, Nazwisko, adres zamieszkania.

 

 REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, lub adres mailowy: info@artibo.com z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie jak jej zgłoszenie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze zm.), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przez Organizatora konkursu. Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności uczestnika, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu Albumowe Love jest Focus sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815538, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 5170403426, REGON: 384947680, kontakt pisemny na adres powyżej lub mailowy na odo@myfocus.pl.

2. Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: odo@myfocus.pl.

3.Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika w celu udziału w konkursie Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona poprzez formularz zgłoszenia uczestnika do udziału w konkursie.

4. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Czas przetwarzania danych:

a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

c) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą narzędzi Business Manager będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu przysługuje prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu narusza przepisy RODO przysługuje uczestnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia i adresu email jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w konkursie. Powyższa zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Jednak wycofanie zgody uniemożliwi udział w konkursie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

10. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.