RODO

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Artibo Polska w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).

 

    I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, przetwarzamy dane osobowe osób, które:

    • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

    • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

    • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

    • zareagowały na którykolwiek post m. in. poprzez dodanie reakcji lub kliknięcie w treść posta. 

 

    II. Administrator danych osobowych

Informujemy, że Współadministratorem Twoich danych osobowych jest:

Focus sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815538, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 5170403426, REGON: 384947680,

MPP sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP: 180149478, REGON: 180149478,

Piotr Leszczyński, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński z siedzibą w Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, NIP 8132260802, REGON 691668352,Jeżeli treść niniejszej Klauzuli informacyjnej posługuje się pojęciem Administratora należy przez nie rozumieć wskazanych wyżej Współadministratorów.

Współadministratorzy wyznaczają jeden punkt kontaktowy dla wszystkich żądań dotyczących danych osobowych pochodzących od osób których dane dotyczą, którym jest adres e- mail: odo@mpp.com.pl oraz adres tradycyjny: MPP sp. z o.o. Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie.


 

    III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

    • w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Artibo Polska na portalu społecznościowym Facebook na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń, produktów, usług i marki Artibo, a także w celu utrzymania komunikacji za pośrednictwem serwisu Facebook. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes zgodny z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,

    • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

    • w celach analitycznych pozwalających nam ocenić sposób funkcjonowania, popularność oraz sposób korzystania z fanpage’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie: 

    • udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO,

    • wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

 

    IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tj.:

    • podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) opublikowane przez Państwa na własnym profilu Facebook,

    • inne dane opublikowane na Państwa profilu,

    • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą wykorzystywanych przez nas narzędzi Facebook Bussines Manager tj. Audience Insights, Pixels, Events pixels Audiences oraz gromadzone dzięki plikom cookies. 

 

    V. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

    • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

    • właścicielowi portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook Inc.

 

    VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

    VII. Okres przechowywania danych

    • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 

    • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

    • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

    • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą narzędzi Bussines Manager będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

    VIII. Przysługujące Państwu prawa:

    • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

    • prawo do sprostowania danych,

    • prawo do usunięcia danych, 

    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    • prawo do przenoszenia danych,

    • prawo do cofnięcia wydanej zgody,

    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

    IX. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na naszym fanpage‘u. 

 

    X. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą przez nas profilowane.